نـویـسنـده:
کریم خودسیانی - مجید عباسی
کــارگـردان:
مجید عباسی
تهیه کننده:
سعید عباسی
سـال تولید:
1394
Property5: سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice:
Manufacturer:
نـویـسنـده:
کــارگـردان:
تهیه کننده:
سعید عباسی - داوود نجفی
سـال تولید:
1389
Property5: سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice: 1
Manufacturer:
نـویـسنـده:
کــارگـردان:
تهیه کننده:
سعید عباسی - داوود نجفی
سـال تولید:
1388
Property5: سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice: 2
Manufacturer:
نـویـسنـده:
کــارگـردان:
تهیه کننده:
محمد رضا فریس آبادی - داوود نجفی
سـال تولید:
1379 تا 1383
Property5: سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice: 3
Manufacturer:
نـویـسنـده:
محمد رضا فریس آبادی
کــارگـردان:
محمد رضا فریس ابادی - مجید عباسی
تهیه کننده:
مجید عباسی
سـال تولید:
1383
Property5: سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice: 4
Manufacturer:
نـویـسنـده:
سید علیرضا حسینی
کــارگـردان:
مجید عباسی
تهیه کننده:
سعید عباسی
سـال تولید:
1383-1382
Property5: سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice: 6
Manufacturer:
نـویـسنـده:
کــارگـردان:
مجید عباسی - غلامرضا ساغرچیان
تهیه کننده:
مجید عباسی
سـال تولید:
1385
Property5: سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice: 7
Manufacturer:
نـویـسنـده:
محمد رضا فریس آبادی
کــارگـردان:
مجید عباسی - غلامرضا ساغرچیان
تهیه کننده:
محمد رضا فریس آبادی
سـال تولید:
1378
Property5: سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice: 7
Manufacturer:
کلیه حقوق برای موسسه فرهنگی فیلمسازی تکنما تصویر محفوظ است.